Belgisch Notariaat biedt via Privanot dienstverlening inzake bescherming van privacy aan

PRIVANOT-neg-CMYK

Overheden, bedrijven en andere organisaties die hulp nodig hebben bij een correcte implementatie van de Europese Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) kunnen voortaan terecht bij het pas opgerichte Privanot. Het gaat om een initiatief van het Belgisch notariaat dat nu ook aan niet-notarissen de nodige expertise ter beschikking stelt. Overheidsinstellingen en ondernemingen kunnen bij Privanot ook aankloppen voor de aanstelling van een externe Data Protection Officer die toeziet op de naleving van de GDPR-regels.

Voor alle organisaties is de bescherming van de privacy van burgers, werknemers, klanten en leveranciers een heikel punt, zeker nu er sinds mei 2018 strengere Europese privacyregels in werking zijn getreden. Dit geldt in het bijzonder voor overheden zoals steden en gemeenten die allerhande persoonlijke data van hun inwoners verzamelen en verwerken.

Net zoals veel andere organisaties zijn de overheidsadministraties verplicht om een onafhankelijke Data Protection Officer (DPO) aan te duiden die toeziet op de naleving van de privacywetgeving binnen de organisatie. Elke organisatie kan deze functie toevertrouwen aan een externe.

Organisaties die de privacyregels met de voeten treden, hangen zware sancties boven het hoofd. De strenge Europese verordening (General Data Protection Regulation -GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen ook leiden tot massaclaims.

Expertise
Voor de notarissen, die openbare ambtenaren zijn, is de bescherming van de privélevenssfeer van de burger een tweede natuur. ‘Enkel als de burger er op kan rekenen dat de notaris alle gevoelige gegevens discreet behandelt, kan de noodzakelijke vertrouwensband tot stand komen’, zegt Jan Sap, directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Daardoor heeft het notariaat de jongste 10 jaar al een grote expertise rond bescherming van persoonsgegevens opgebouwd. Die expertise stelt het beroep nu ter beschikking van overheden en bedrijven. Dat gebeurt via Privanot, opgericht door Fednot. Privanot zal als aparte entiteit functioneren. Ondertussen hebben al ruim 850 notariskantoren de functie van Data Protection Officer aan Privanot toevertrouwd. Dit geldt ook voor 20 gemeenten en 20 OCMW’s.

Wie op Privanot een beroep doet, kan rekenen op verschillende voordelen:

  • De dienstverlening is kostenefficiënt. ‘Wat Privanot uitwerkt voor een organisatie in een bepaalde sector, wordt later benut om andere spelers in dezelfde sector vooruit te helpen’, zegt Aurélie Van Der Perre, Service manager van Privanot. Is er bijvoorbeeld al een privacy-beleid uitgewerkt voor een bepaalde gemeente, dan kan Privanot ook andere gemeenten efficiënter bijstaan.
  • Privanot kan de functie van Data Protection Officer op zich nemen en voor een bepaalde sector centraliseren.
  • Bedrijven en overheden kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding en de ondersteuning van een multidisciplinair team. ‘Dat bestaat niet alleen uit gespecialiseerde juristen maar ook uit informatici. De ondersteuning door experts uit verschillende disciplines staat garant voor een pragmatische aanpak’, zegt Jan Sap die ook aan het hoofd staat van Privanot.
  • Privanot begeleidt organisaties van a tot z bij het opzetten van een beleid dat conform is aan GDPR en bij de implementatie van de nodige beveiligingsmaatregelen: overheden en bedrijven kunnen er terecht voorde uitwerking van een actieplan (nazicht van de overeenkomsten, uitwerking van een privacy-modellen, …), begeleiding bij contractonderhandelingen of een interne juridische doorlichting.
  • Privanot geeft ook opleidingen en sensibiliseringsessies op maat voor de medewerkers van de organisatie
  • Tot slot kunnen organisaties er terecht voor een optimale beveiliging van hun informaticasystemen.

Meer info op www.privanot.be.

Contact opnemen kan via info@privanot.be

Geef een reactie