Een pop-up starten? Dit moet je weten over de huurregels!

pop-up1
Pop-ups (winkels, restaurants, galerijen…) schieten als paddenstoelen uit de grond. Het openen van een tijdelijke handelsvestiging als “try-out” heeft dan ook veel voordelen. Je kan als zaakvoerder een concept uitproberen, je kan de kneepjes van het vak leren of je kan een leegstaand pand nieuw leven inblazen.

“Pop-up”
Een pop-upzaak wordt gekenmerkt door haar korte levensduur. Doorgaans blijven pop-ups niet langer dan een jaar bestaan. Die korte duur heeft voor zowel de huurder als de verhuurder voordelen en nadelen.
De verhuurder-eigenaar kan door het verhuren van zijn pand inkomsten genereren. In die zin zijn pop-up’s één van de instrumenten geworden om de leegstand van handelspanden tegen te gaan. Sommige gemeenten geven de pop-up uitbaters en eigenaars daarom graag een duwtje in de rug via bijvoorbeeld subsidies. Het groot nadeel van een pop-up voor de eigenaar van het pand, is dat het niet om een langdurige inkomstenbron gaat. Omgekeerd is een pop-up uitbater gebonden aan een vooraf vastgestelde termijn om zijn pop-up uit te baten, hoe groot het succes van de tijdelijke zaak ook wordt.
pop-up3
Handelshuur van korte duur
Het decreet “houdende huur van korte duur van handel en ambacht” voorziet in een huurregime voor de verhuur van pop-up’s in Vlaanderen.
De nieuwe regels zijn van toepassing op de huur van onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het uitoefenen van handel of ambacht. En op de huur die uitdrukkelijk gesloten is voor een termijn die gelijk of korter is dan één jaar. Het is dus noodzakelijk om de korte termijn te benadrukken in de huurovereenkomst. Meerdere opeenvolgende huurovereenkomsten zijn mogelijk, zolang de totale duur van de huur de termijn van één jaar niet overstijgt. Boven de één jaar zal de overeenkomst als een “klassieke” handelshuurovereenkomst beschouwd worden. De klassieke handelshuurovereenkomsten worden vermoed te zijn aangegaan voor een termijn van negen jaar.
pop-up2
Soepele opzeggingsregels
Het nieuw huurregime bevat soepele opzeggingsmogelijkheden: de huurder kan de huur steeds beëindigen, mits hij deze een maand van tevoren opzegt via een gerechtsdeurwaardersexploot of een ter post aangetekende brief. Deze regel geldt niet voor de verhuurder.
Uiteraard kunnen partijen ook onderling beslissen om de huur op te zeggen. Hun akkoord moet dan schriftelijk worden vastgelegd. De huurder heeft geen recht op een vergoeding bij de beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
Bovendien kunnen partijen ook kiezen om hun pop-up huurovereenkomst om te zetten in een klassieke handelshuur. Dit zal het geval zijn als de pop-up uitbater zijn zaak op blijvende wijze wil vestigen.
De overdracht van huur en onderhuur zijn, in tegenstelling tot de klassieke huur, verboden.
Ondernemen (5)
Werken aan de zaak
Wat zijn de gevolgen indien de huurder bepaalde werken wil uitvoeren aan zijn zaak? De huurder heeft recht om alle werken uit te voeren die dienstig zijn voor zijn handelszaak, tenzij dit schriftelijk werd uitgesloten. De kosten van de werken mogen niet meer bedragen dan een jaar huur. De huurder brengt de verhuurder vóór de aanvang van de werken schriftelijk op de hoogte. Deze kan naar de vrederechter stappen om de werken stop te zetten als de huurder zich niet houdt aan deze regels. Bovendien kan de verhuurder ook vragen aan de huurder dat hij zijn aansprakelijkheid laat verzekeren voor de werken.
De huurder van een pop-up die zelf werken laat uitvoeren, moet er van bewust zijn dat de verhuurder de werken, na afloop van de huur, ongedaan kan maken. Wil de verhuurder de uitgevoerde werken behouden, dan is hij géén vergoeding verschuldigd aan de huurder.

Meer informatie over het openen van een pop-up vind je op www.vlaio.be

Geef een reactie